Mẫu hợp đồng lao động 2019

Cập nhật: 24/04/2020
You are here:
Thời gian đọc: 3 phút

Khái niệm hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động qua 1 bản văn bản nào đó mà được trả lương theo quy định của pháp luật cũng như là điều lệ giữa 2 bên bàn thảo qua văn bản.

Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện giữa 2 bên theo quy định của pháp luật trong hợp đồng lao động và sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động sẽ có thời gian lao động giữa 2 bên ký kết hợp động.

Các loại hợp động lao động

– Hợp động lao động theo thời vụ
– Hợp đồng lao động theo một công việc nhất định hay theo thời hạn dưới 12 tháng
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn
– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Lưu ý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

– Hợp đồng lao động mùa vụ: phải tham khảo trước lý do theo khoản 1, điều 37 và phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: phải tham khảo khoản 1 điều 37 và phải báo trước ít nhất 30 ngày làm việc.
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Không cần báo lý do và phải báo trước 45 ngày.

hop-dong-lao-dong

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị: …………..

Số: ………………….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:  Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1):  Điện thoại:

Và một bên là Ông/Bà:  Quốc tịch:

Sinh ngày…. tháng…. năm…. tại.

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày …/…/…. tại

Số sổ lao động (nếu có): ……… cấp ngày …/…./… tại

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động (3):

– Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

– Thử việc từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm…

– Địa điểm làm việc (4):

– Chức danh chuyên môn:   Chức vụ (nếu có):

– Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (6)

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc (7):

– Mức lương chính hoặc tiền công (8):

– Hình thức trả lương:

– Phụ cấp gồm (9):

– Được trả lương vào các ngày               hàng tháng

– Tiền thưởng:

– Chế độ nâng lương:

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

– Chế độ đào tạo (11):

Những thoả thuận khác (12):

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày … tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại…….. ngày … tháng… năm….

Người lao động                                                                      Người sử dụng lao động

(Ký tên)                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên                                                                              Ghi rõ họ và tên

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 1514
Đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu
Pinterest là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top