Mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất 2019

Cập nhật: 24/04/2020
You are here:
Thời gian đọc: 3 phút

Khái niệm giấy xác nhận công tác

Giấy xác nhận công tác có tác dụng giúp bạn xác nhận, chứng minh thời gian nhận nhiệm vụ công tác của mình tại một đơn vị nào đó. Để có thể làm việc được hiệu quả trong chuyến công tác này thì đòi hỏi bạn phải có một mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và hợp lệ nhất. Trong bài viết dưới đây, bacdau.vn sẽ giúp bạn liệt kê các thông tin cần có trong giấy xác nhận công tác cũng như các mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất nhé!

Các thông tin cần có trong giấy xác nhận công tác

– Quốc hiệu, tiêu ngữ
– Tên của đơn vị có nhiệm vụ công tác tại đó
– Kính gửi: Tên người nhận, bộ phận hay đơn vị có thẩm quyền xét duyệt đơn công tác mẫu.
– Ghi rõ thông tin người cần nhận công tác mẫu như họ và tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại, nhiệm vụ – bộ phận công tác, chức vụ …
– Lý do cần xác nhận công tác: Liệt kê rõ lý do bạn cần để đi công tác và thời gian công tác rõ ràng.
– Ký tên: bao gồm người làm đơn, xác nhận của phía công ty và chữ ký.

Các mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn nhất

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Họ & tên         : ……………………… ……………………………. …………………………
Địa chỉ             : ……………………… ………………………….. …………………………….
Số CMND        : ……………. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Hiện đang công tác tại    
Công ty             : …………………….. ……………………………. ……………………………
Địa chỉ              : ………………………. …………………………… ……………………………
Điện thoại         : ……………………………………..  Fax:  …………………………………
Vị trí công tác  : ……………………… ……………………………… ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………….. …………………………….. ………………………..

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):……………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………. ………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty                                                                               Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                     (Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : …………………….. ………………………. ……………………….
Ngày sinh                           : ………………….. …………………….. …………………………….
Số CMND                          : ……………………….. ……………………. ……………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

Đơn vị công tác :……………………. ……………………….. ………………………….
Địa chỉ :…………………………….. ………………………… …………………………..
Điện thoại, Fax :…………………… ……………………………… ……………………..
Vị trí công tác : ………………………… ………………………… ………………………
Phòng/Ban : ……………………………. …………………………… ……………………
Thời gian làm việc : …………………… …………………………. …………………….
Loại hợp đồng lao động : ………………… ………………………. …………………
Trân trọng!

…, ngày …..  tháng …..   năm …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là         : ………………………….. …………………………… …………………………….
Địa chỉ             : …………………………….. ………………………… ……………………………..
Số CMND        : ………………….. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc & đơn vị công tác như sau:
Công ty             : ………………………………. …………………………. …………………………
Địa chỉ              : ……………………………….. ………………………….. ……………………….
Điện thoại         : ……………………………………………  Fax:  ……………………………..
Vị trí công tác  : ……………………………… …………………………. ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………………… …………………………. …………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):…………………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………………. …………………………………
Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty                                                                               Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                     (Ký & ghi rõ họ tên)

Was this article helpful?
Dislike 0
Lượt xem: 1984
Danh sách 64 tỉnh thành Việt Nam
Đơn xin nghỉ phép tiếng anh mẫu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top