Nội dung Hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng ngoại thương có những nội dung đáng chú ý nào? cùng tin bài tìm hiểu “Hợp đồng ngoại thương” nhé: Điều 1: Tên hàng (Article 1: Commodity) Tên hàng là đối tượng mua bán của hợp đồng, có tác dụng hướng dẫn các bên dựa vào đó để xác định các mặt hàng […]

Xem chi tiết

Packing List là gì?

Packing List là gì? Packing List là phiếu đóng gói hàng hóa, đây một thành phần rất quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Nếu theo nghĩa tiếng Anh dịch đơn giản, thì phải dịch là Chi tiết đóng gói, hay Danh sách đóng gói mới sát nghĩa. Tuy nhiên theo tập quán, […]

Xem chi tiết