Canh me là gì?

Canh me là gì? nó có phải là “canh mé” hay “căn me”? Các từ trên có ý nghĩa tương tư nhau đều chỉ sự chờ đợi một sự kiện một hành động sắp sửa xảy ra. Canh mé  chử “Mé” ở đây mang ý nghĩa mé sông, mé bãi biển bãi sông… Cụm từ canh […]

 
Xem chi tiết