Tags: điều kiện tự nhiên trung du và miền núi bắc bộ

Đặc điểm kinh tế và xã hội của trung du và miền núi bắc bộ